Wiktionary:Kecap rajékan

Ti Wikikamus basa Sunda, kamus bébas

Kecap rajékan nya éta kecap anu diwangun ku cara nyebut dua kali atawa leuwih wangun dasarna, sabagian atawa sagemblengna, boh binarung jeung robahna sora atawa rarangkén boh henteu. Prosés ngawangun kecap rajékan disebut ngarajék (R(éduplikasi)). Aya rupa-rupa kecap rajékan saperti ébréh dina bagan di handap ieu.

Kecap rajékan


Kecap rajékan gembleng anu diwangun ku cara nyebut dua kali wangun dasarna disebut dwilingga (Rdl), ari anu nyebut tilu kali wangun dasarna disebut trilingga (Rtl). Dwilingga nu teu robah sorana disebut dwimurni (Rdm), ari anu robah sorana disebut dwiréka (Rdr). Trilingga umumna robah sorana tina wangun dasarna, ku kituna sok disebut ogé triréka (Rtr) Contona:

 • bapa + Rdm → bapa-bapa
 • tajong + Rdr → tujang-tajong
 • pluk + Rtl → plak-plik-pluk

Kecap rajékan sabagian diwangun ku cara malikan deui salasahiji engang tina wangun dasarna. Kecap rajékan sabagian anu diwangun ku cara malikan deui engang mimiti wangun dasarna disebut dwipurwa (Rdp), jeung anu diwangun ku cara malikan deui engang tengah wangun dasarna disebut dwimadya (Rdmy). Contona:

 • tajong + Rdp → tatajong
 • sabaraha + Rdmy → sababaraha

Kecap rajékan sagemblengna atawa sabagian bisa babarengan atawa binarung jeung ngararangkénan. Ari rarangkén anu marengan ngarajék téh bisa rarangkén hareup, rarangkén tengah, rarangkén tukang, rarangkén barung, bisa rarangkén bareng. Contona:

 • udag + pa-Rdm → paudag-udag
 • balik + di-Rdr → dibulak-balik
 • kuda + Rdp-an → kukudaan
 • dagor + ti-Rdp-ar- → tidadalagor
 • jung + sa-R-eun → sajung-jungeun
 • asup + di-Rdm-keun → diasup-asupkeun